Sao phải chờ để mai tính, khi chúng ta có thể "tiến bước sống đầy" ngay hôm nay?

Ông YASUSHI KOUDA

ông Kouda tận hưởng cảm giác trượt tuyết trên đồi
ông Kouda tận hưởng cảm giác trượt tuyết trên đồi

Anh SOMCHAI JAYO (Jakatae)

gia đình nông dân trên đồi cà phê

Em TUAN ZUHAYR

học sinh chơi đùa trên sân trường
học sinh chơi đùa trên sân trường