image
Blog

Ý nghĩa sâu xa bên trong 2 từ “bảo hiểm”

Tp. Hồ Chí Minh

Đăng bởi FWD


image
Bảo hiểm là một hình thức dự phòng tài chính trước các rủi ro khó lường có thể xảy đến trong tương lai
image
Bảo hiểm FWD hiện là đơn vị đi tiên phong trong việc thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm.