Phiếu yêu cầu / Biểu mẫu

Quý khách có thể tìm và tải Phiếu yêu cầu / Biểu mẫu tại trang này

Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin Khách hàng

Phiếu yêu cầu điều chỉnh sản phẩm bảo hiểm

Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm

Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng

Phiếu yêu cầu thanh toán

Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị

Giấy uỷ quyền

Tờ khai sức khoẻ

Phiếu yêu cầu cập nhật thông tin Khách hàng

Phiếu yêu cầu điều chỉnh sản phẩm bảo hiểm

Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin hợp đồng bảo hiểm

Phiếu yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng

Phiếu yêu cầu thanh toán

Phiếu yêu cầu dành cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị

Giấy uỷ quyền

Tờ khai sức khoẻ

Phiếu yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

Phiếu yêu cầu giải quyết QLBH hỗ trợ chi phí y tế thực tế

Giấy ủy quyền thu thập thông tin

Thỏa thuận chỉ định đại diện thừa kế

Đăng ký thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (ngày 29/06/2022)

Thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (ngày 29/06/2022)

Mẫu hóa đơn - Cá nhân (Ký hiệu 1K22TA)

Mẫu hóa đơn - Doanh nghiệp (Ký hiệu 1K22TB)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (ngày 20/05/2021)

Mẫu hóa đơn - Cá nhân (Ký hiệu AD/21E)

Mẫu hóa đơn - Doanh nghiệp (Ký hiệu AE/21E)

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (ngày 06/08/2019)

Mẫu hóa đơn - Cá nhân (Ký hiệu AD/19E)

Mẫu hóa đơn - Doanh nghiệp (Ký hiệu AE/19E)

Quyết định áp dụng Hóa đơn Điện tử