Với FWD, Bảo hiểm phải dễ hiểu

Hợp đồng bảo hiểm của bạn chưa bao giờ dễ hiểu đến thế!

Với văn hóa lấy khách hàng làm trọng tâm, FWD Việt Nam đã thực hiện những thay đổi đột phá để đơn giản hóa bộ Hợp đồng bảo hiểm. Sự thay đổi này nhằm giúp khách hàng đọc và hiểu Hợp đồng của mình một cách dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật Việt Nam.
clarity