Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Vạn quà tết – Đón xuân vui"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình khuyến mại: Vạn quà tết – Đón xuân vui

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Nam Á Bank bao gồm các sản phẩm chính như bên dưới và tất cả các sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có).

  • FWD Đón đầu thay đổi 3.0
  • FWD Bộ đôi tài sản 2.0

Không áp dụng cho các sản phẩm Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân & các sản phẩm sức khỏe bán trên các kênh bán hàng trực tuyến.

3. Thời gian khuyến mại: 09/01/2023 - 31/01/2023

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ; Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, dịch vụ.

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do Công ty Cổ phần DAYONE (sau đây gọi tắt là “GOTIT”) hoặc doanh nghiệp khác có ngành nghề kinh doanh tương tự (gọi tắt là bên cung ứng dịch vụ) phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”); Phiếu mua hàng hóa, sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (sau đây gọi tắt là “PNJ”) được phát hành dưới hình thức bản điện tử hoặc bản giấy (sau đây gọi tắt là “Phiếu mua sản phẩm PNJ”); Quà tặng hiện vật (Iphone 14 128GB và Iphone 14 Pro Max 512GB).

7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại): Khách hàng là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối Nam Á Bank và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện như sau:

  • Trong thời gian khuyến mại, thông qua hệ thống phân phối của Nam Á Bank, khách hàng tham gia một trong các sản phẩm bảo hiểm chính được liệt kê tại Mục 2 nêu trên và có kèm theo tối thiểu 3 sản phẩm bổ trợ (đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là FWD Bộ đôi tài sản 2.0); hoặc tối thiểu 2 sản phẩm bổ trợ (đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là FWD Đón đầu thay đổi 3.0) (sau đây gọi chung là “Hợp đồng bảo hiểm”);
  • Ngày khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và ngày FWD Việt Nam phát hành Hợp đồng bảo hiểm phải nằm trong thời gian khuyến mại được quy định tại Mục 3;
  • Tại thời điểm chốt kết quả doanh số IP, Hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đã qua thời gian cân nhắc (thời gian cân nhắc là 21 ngày kể từ ngày khách hàng nhận được hợp đồng bảo hiểm điện tử theo quy định của FWD Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “Thời gian cân nhắc”) và vẫn còn hiệu lực;
  • Bản gốc Thư xác nhận về việc đồng ý sử dụng hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và giao dịch điện tử (“Thư xác nhận”) được gửi thành công về FWD Việt Nam cũng như bản scan Thư xác nhận này đã được cập nhật lên hệ thống của FWD Việt Nam chậm nhất tại thời điểm chốt kết quả doanh số IP;
  • Khách hàng có Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) được phát hành với tổng phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu năm đầu tiên tối thiểu 25 triệu đồng/HĐBH trở lên. Phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu của năm đầu tiên khi hợp đồng phát hành (sau đây gọi tắt là “IP”) (bao gồm phí bảo hiểm cơ bản, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao gồm phí đóng thêm) của các hợp đồng phát hành trong thời gian khuyến mại, vượt qua thời gian cân nhắc và còn hiệu lực tính đến hết thời điểm chốt kết quả doanh số IP;
  • Khách hàng đáp ứng điều kiện khác được quy định tại thể lệ này.

8. Cơ cấu giải thưởng:

IP Phát hành/Hợp đồng bảo hiểm(VNĐ)
Quà tặng/ Hợp đồng bảo hiểmGiá trị quà tặng KH/ HĐBH (VNĐ, bao gồm thuế)
Từ 25 triệu đến dưới 50 triệu
Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ1.000.000
Từ 50 triệu đến dưới 75 triệuPhiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ2.000.000
Từ 75 triệu đến dưới 100 triệu
Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ4.000.000
Từ 100 triệu đến dưới 200 triệu
Phiếu mua sản phẩm PNJ7.000.000
Từ 200 triệu đến dưới 300 triệu
Iphone 14 128 GB
22.000.000
Từ 300 triệu trở lênIphone 14 Pro Max 512GB
45.000.000

Xem thể lệ chi tiết của CTKM.

Chia sẻ