Đầu tư

Với việc đầu tư vào sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của FWD, bạn có thể linh hoạt điều chỉnh quyền lợi và tận hưởng những khoản lợi nhuận hấp dẫn.

  • Tiên phong trên thị trường với danh mục cổ phiếu được lựa chọn chuyên biệt theo ngành

  • Linh hoạt thiết kế danh mục theo nhu cầu và dễ dàng điều chỉnh kế hoạch đầu tư hoàn toàn trực tuyến

  • Gia tăng giá trị hợp đồng theo thời gian với Thưởng duy trì hợp đồng định kỳ và Thưởng duy trì hợp đồng đặc biệt

  • Quyền lợi ý nghĩa khi mắc bệnh ung thư giai đoạn sau

  • Hưởng lãi đầu tư an toàn, ổn định

  • Rút tiền trực tuyến 24/7 từ hợp đồng bảo hiểm