Lãi suất đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung

Lãi suất đầu tư của Quỹ Liên Kết Chung

Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản cập nhật)

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2017 2016 2015
7,50% 7,50% Không áp dụng
7,50% 7,50%
7,50% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50%
7,00% 7,50% 7,50%
7,00% 7,50% 7,50%
7,00% 7,50% 7,50%


Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản trước)

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2017 2016 2015 2014 2013
6,25% 6,75% 9,00% 9,25% Không áp dụng
6,25% 6,75% 8,75% 9,25%
6,25% 6,75% 8,50% 9,25%
6,25% 6,50% 8,25% 9,15%
6,25% 6,50% 8,00% 9,15% 9,40%
6,25% 6,50% 8,00% 9,15% 9,40%
6,25% 6,50% 7,75% 9,15% 9,40%
6,25% 6,25% 7,50% 9,15% 9,40%
6,25% 6,25% 7,40% 9,15% 9,40%
6,25% 6,25% 7,30% 9,15% 9,40%
6,25% 6,25% 7,20% 9,00% 9,40%
6,25% 6,25% 7,10% 9,00% 9,40%


Đại An Linh Hoạt Trọn Đời

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
6,25% 6,75% 9,00% 9,25% 9,40% 9,45% Không áp dụng
6,25% 6,75% 8,75% 9,25% 9,40% 9,45%
6,25% 6,75% 8,50% 9,25% 9,40% 9,45%
6,25% 6,50% 8,25% 9,15% 9,40% 9,45%
6,25% 6,50% 8,00% 9,15% 9,40% 9,45%
6,25% 6,50% 8,00% 9,15% 9,40% 9,45%
6,25% 6,50% 7,75% 9,15% 9,40% 9,45%
6,25% 6,25% 7,50% 9,15% 9,40% 9,40%
6,25% 6,25% 7,40% 9,15% 9,40% 9,40%
6,25% 6,25% 7,30% 9,15% 9,40% 9,40% 9,40%
6,25% 6,25% 7,20% 9,00% 9,40% 9,40% 9,40%
6,25% 6,25% 7,10% 9,00% 9,40% 9,40% 9,45%