Thông tin tham khảo

Hợp Đồng Bảo Hiểm điện tử

email hỗ trợ bảo hiểm nhân thọ
 • Khách hành sẽ nhận HĐBH hiểm điện tử như thế nào?
 • Vui lòng tham khảo Hành trình nhận HĐBH.
 • Lợi ích của HĐBH điện tử là gì?
 • Việc gửi HĐBH điện tử giúp Khách hàng nhận được hợp đồng một cách chủ động và nhanh chóng. Hơn nữa, HĐBH điện tử cũng giúp Khách hàng dễ xem và lưu trữ tiện lợi.

Dịch Vụ Liên Quan Đến Hợp Đồng Bảo Hiểm

chăm sóc khách hàng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Thay đổi địa chỉ liên lạc như thế nào?
 • Quý khách cần hoàn tất và gửi “Đơn yêu cầu điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ” cho chúng tôi (tham khảo mục Liên hệ). Chúng tôi có thể liên lạc với Quý khách để xác nhận thông tin trước khi cập nhật địa chỉ liên lạc mới.

 • Thay đổi số điện thoại liên lạc như thế nào?
 • Quý khách cần hoàn tất và gửi “Đơn yêu cầu điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ” cho chúng tôi, HOẶC gọi cho chúng tôi để được hỗ trợ (tham khảo mục Liên hệ).
 • Tôi làm mất hợp đồng bảo hiểm. Tôi có thể yêu cầu cấp lại hợp đồng được không? Có mất phí không?
 • Quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu cấp phó bản hợp đồng mà không mất một khoản phí nào. Để yêu cầu cấp lại, Quý khách cần hoàn tất và gửi “Đơn thông báo thất lạc/hư hỏng hợp đồng bảo hiểm” cho chúng tôi (tham khảo mục Liên hệ). Phó bản Hợp đồng sẽ được gửi đến Quý khách trong thời gian sớm nhất. 
 • Thời hạn cân nhắc là gì?
 • Điều khoản về thời hạn cân nhắc được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Theo điều khoản này, Bên mua bảo hiểm có thể chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn 21 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên mua bảo hiểm sẽ được hoàn trả phí bảo hiểm đã nộp sau khi trừ đi chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có).

 • Làm thế nào để hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn cân nhắc?
 • Quý khách cần hoàn tất và gửi “Giấy đề nghị thanh toán” cho chúng tôi (tham khảo mục Liên hệ) và hoàn trả lại bộ Hợp đồng bảo hiểm. • Trong trường hợp nào hợp đồng bị mất hiệu lực?
  • Khi phí bảo hiểm đến hạn không được nộp trong thời gian gia hạn nộp phí và hợp đồng bảo hiểm không có Giá trị hoàn lại (áp dụng với tất cả hợp đồng bảo hiểm trong 2 năm đầu hoặc hợp đồng bảo hiểm không có Giá trị hoàn lại), HOẶC
  • Khi phí bảo hiểm giúp duy trì Giá trị tài khoản hợp đồng lớn hơn 0 đồng không được nộp trong thời gian gia hạn nộp phí (áp dụng đối với hợp đồng bảo hiểm liên kết chung sau khi hoàn tất hai năm phí đầu tiên), HOẶC
  • Khoản Vay phí bảo hiểm tự động (APL) và lãi phát sinh vượt quá Giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm, HOẶC
  • Khoản Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá Giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm.

 • Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm là gì?
 • Khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm được quy định tại Bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng. Khôi phục hiệu lực hợp đồng cho phép Bên mua Bảo hiểm tiếp tục Hợp đồng sau khi bị mất hiệu lực nếu một số điều kiện liên quan được đáp ứng.

 • Tôi có thể yêu cầu khôi phục hiệu lực hợp đồng trong thời gian bao lâu sau khi Hợp đồng bị mất hiệu lực ?
 • Chúng tôi khuyến khích Quý khách khôi phục hiệu lực hợp đồng sớm. Hầu hết sản phẩm bảo hiểm có thể được khôi phục hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực. Riêng Hợp đồng Bảo hiểm Đại An Bảo Toàn Cá Nhân chỉ có thể được khôi phục hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng mất hiệu lực.


 • Thủ tục khôi phục hiệu lực Hợp đồng?
 • Quý khách cần hoàn tất và gửi cho chúng tôi “Đơn yêu cầu điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm nhân thọ và Tờ khai sức khỏe”, nộp toàn bộ phí bảo hiểm chưa nộp và lãi tích lũy theo quy định (xem mục “Các phương thức nộp phí bảo hiểm” tại phần “Tham khảo”). Quý khách cũng có thể được yêu cầu kiểm tra y tế nếu cần thiết.

Tạm Ứng Tiền Mặt

tạm ứng tiền mặt trong bảo hiểm nhân thọ
 • Thế nào là Tạm ứng tiền mặt?
 • Đó là khoản tiền Quý khách có thể yêu cầu Công ty tạm ứng từ Giá trị hoàn lại của Hợp đồng Bảo hiểm để sử dụng cho các nhu cầu tài chính ngắn hạn.
 • Khi nào tôi có thể yêu cầu Tạm ứng tiền mặt?
 • Quý khách có thể yêu cầu Tạm ứng tiền mặt khi Hợp đồng Bảo hiểm có Giá trị hoàn lại. Thông thường Giá trị hoàn lại sẽ phát sinh từ sau năm thứ 2 trở đi nếu sản phẩm bảo hiểm của Quý khách có Giá trị hoàn lại. Cần lưu ý là một số sản phẩm bảo hiểm như Tử kỳ hoặc Tai nạn không có Giá trị hoàn lại do đó không thể áp dụng quyền lợi Tạm ứng tiền mặt.
 • Tôi có thể yêu cầu mức Tạm ứng tiền mặt là bao nhiêu?
 • Quý khách có thể yêu cầu tạm ứng số tiền tối đa không quá 80% Giá trị hoàn lại và tối thiểu là 5.000.000 đồng đối với sản phẩm liên kết chung và 500.000 đồng đối với các sản phẩm khác.
 • Làm sao để biết được mức Tạm ứng tiền mặt tối đa của Hợp đồng?
 • Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.
 • Mức lãi suất áp dụng cho Tạm ứng tiền mặt hiện nay là bao nhiêu?
 • Vui lòng xem phần “Lãi suất” tại mục “Tham khảo”.
 • Thủ tục yêu cầu Tạm ứng tiền mặt?
 • Quý khách cần hoàn tất và gửi “Giấy đề nghị thanh toán” cho chúng tôi (tham khảo mục Liên hệ).

 • Khi nào tôi nên hoàn trả khoản Tạm ứng tiền mặt?
 • Quý khách có thể hoàn trả toàn bộ hoặc một phần khoản Tạm ứng vào bất kỳ lúc nào. Phí bảo hiểm vẫn phải được tiếp tục nộp để đảm bảo duy trì hiệu lực Hợp đồng.
 • Thủ tục hoàn trả khoản Tạm ứng tiền mặt?
 • Việc hoàn trả Tạm ứng tiền mặt có thể được thực hiện tương tự như khi đóng phí bảo hiểm (tham khảo phần “Các phương thức đóng phí bảo hiểm” tại mục “Tham khảo”). Trong đó phần nội dung thanh toán cần ghi rõ : “Hoàn trả khoản Tạm ứng tiền mặt của Hợp đồng Bảo hiểm xxxxxxxxxx”, Bên mua Bảo hiểmxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.
 • Tạm ứng tiền mặt có ảnh hưởng gì đến tình trạng Hợp đồng Bảo hiểm?
 • Hợp đồng sẽ mất hiệu lực khi tổng các khoản Vay phí bảo hiểm tự động (APL), Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá Giá trị hoàn lại của Hợp đồng. Ngoài ra tổng các khoản APL, Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh sẽ được khấu trừ vào các khoản quyền lợi được chi trả theo Hợp đồng như Quyền lợi tiền mặt định kỳ, Quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn Hợp đồng.

Quyền Lợi Tiền Mặt

tham khảo câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ
 • Quyền lợi tiền mặt là gì?
 • Quyền lợi tiền mặt là khoản tiền được chi trả theo định kỳ quy định tại bản Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng Bảo hiểm trong thời gian Hợp đồng có hiệu lực. Quyền lợi tiền mặt bao gồm cả Quyền lợi trợ cấp giáo dục của các sản phẩm bảo hiểm giáo dục.
 • Những sản phẩm nào hiện có Quyền lợi tiền mặt?
  • Đại An Khôi Nguyên
  • Đại An Khôi Nguyên Toàn Diện
  • Đại An Khôi Nguyên Ưu Việt
  • Đại An Định Kỳ Gia Tăng
  • Đại An Phúc Khang Định Kỳ
  • Đại An Định Kỳ Hàng Năm
 • Có các Phương thức sử dụng Quyền lợi tiền mặt nào?
 • Phụ thuộc vào lựa chọn của Quý khách khi bắt đầu tham gia bảo hiểm. Quý khách có thể lựa chọn nhận ngay tiền mặt, trả phí bảo hiểm hoặc tích lũy tại Công ty với lãi suất do Công ty công bố áp dụng tại từng thời điểm.
 • Mức lãi suất hiện nay áp dụng với Quyền lợi tiền mặt tích lũy tại Công ty là bao nhiêu?
 • Vui lòng xem phần “Lãi suất” tại mục “Tham khảo”. Tỉ lệ lãi suất công bố hàng năm có thể thay đổi tùy theo diễn biến đầu tư và lãi suất thị trường.
 • Tại sao Quyền lợi tiền mặt của tôi được tự động khấu trừ các khoản APL và Tạm ứng tiền mặt mà không được sự đồng ý của tôi?
 • Theo quy định tại bản Quy tắc và Điều khoản Hợp đồng thì mọi khoản Vay theo Hợp đồng (bao gồm APL và Tạm ứng tiền mặt) sẽ được khấu trừ vào Quyền lợi tiền mặt.
 • Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn là gì?
 • Là số tiền Công ty sẽ chi trả cho Bên mua Bảo hiểm nếu hợp đồng bảo hiểm vẫn có hiệu lực và Người được Bảo hiểm vẫn còn sống vào ngày đáo hạn Hợp đồng.
 • Có phải tất cả Hợp đồng đều có Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn?
 • Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn chỉ được áp dụng đối với các sản phẩm bảo hiểm có Giá trị hoàn lại.
 • Có thể ủy quyền cho người khác nhận thay Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn không?
 • Được. Nếu người được nhận có Giấy ủy quyền của Bên mua Bảo hiểm.

Đóng Phí Bảo Hiểm

chi phí bảo hiểm nhân thọ
 • Đóng phí bảo hiểm như thế nào?
 • Vui lòng tham khảo phần “Các phương thức đóng phí” tại mục “Tham khảo”.
 • Tôi có thể trả phí bảo hiểm sau ngày đến hạn nộp phí được không?
 • Được. Chúng tôi gia hạn 60 ngày từ ngày đến hạn nộp phí.
 • Nếu tôi đi nước ngoài một thời gian, làm thế nào để tôi có thể đóng phí bảo hiểm?
 • Quý khách có thể lựa chọn một trong các phương thức đóng phí bảo hiểm dưới đây:
  • Chuyển tiền đóng phí vào tài khoản của chúng tôi
  • Đóng phí qua Internet banking
  • Nhờ người thân nộp phí hộ.

Vay Phí Bảo Hiểm Tự Động (APL)

tham khảo câu hỏi về bảo hiểm nhân thọ
 • Vay phí bảo hiểm tự động (APL) là gì?
 • APL có nghĩa là Giá trị hoàn lại của Hợp đồng sẽ được sử dụng để đóng phí bảo hiểm đến hạn. APL được áp dụng đối với các Hợp đồng có Giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm đến hạn không được thanh toán sau thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày theo quy định.
 • Mức lãi suất áp dụng cho APL hiện nay là bao nhiêu?
 • Vui lòng xem phần “Lãi suất” tại mục “Tham khảo”.
 • Tôi có cần yêu cầu thực hiện APL?
 • Quý khách không cần phải gửi yêu cầu thực hiện APL. APL sẽ được thực hiện tự động đối với các Hợp đồng có điều khoản quy định về APL, có Giá trị hoàn lại và phí bảo hiểm đến hạn không được thanh toán sau thời gian gia hạn đóng phí 60 ngày theo quy định nhằm duy trì hiệu lực hợp đồng của Quý khách.
 • Làm sao để biết rằng Hợp đồng của tôi đang có APL ?
 • Chúng tôi sẽ gửi Thư thông báo Vay phí bảo hiểm tự động (APL) mỗi khi thực hiện APL. Ngoài ra, thông tin về APL cũng được thông báo đến Quý khách hàng năm trong Bảng thông tin hợp đồng thường niên.
 • Hợp đồng của tôi có thể thực hiện APL để duy trì hiệu lực trong bao lâu?
 • Thời gian duy trì hiệu lực Hợp đồng nhờ APL phụ thuộc vào Giá trị hoàn lại và các khoản Quyền lợi tiền mặt (nếu có) của Hợp đồng.
 • Làm thế nào để hoàn trả APL?
 • Nếu không có yêu cầu nào khác từ Bên mua bảo hiểm, tiền phí bảo hiểm được nộp sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản theo thứ tự sau:

  • Các khoản APL (nếu có)
  • Các khoản phí bảo hiểm chưa nộp (nếu có)
  • Các khoản Tạm ứng tiền mặt (nếu có)
 • Hợp đồng sẽ bị ảnh hưởng ra sao nếu phí bảo hiểm quá hạn không được nộp?
 • Hợp đồng sẽ mất hiệu lực khi tổng các khoản APL, Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh vượt quá Giá trị hoàn lại của Hợp đồng. Ngoài ra, tổng các khoản APL, Tạm ứng tiền mặt và lãi phát sinh sẽ được khấu trừ vào các khoản quyền lợi được chi trả theo Hợp đồng như Quyền lợi tiền mặt định kỳ, Quyền lợi bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm, Quyền lợi bảo hiểm khi đáo hạn Hợp đồng.

Yêu Cầu Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

tạm ứng tiền mặt trong bảo hiểm nhân thọ
 • Quyền lợi bảo hiểm Tử vong được chi trả như thế nào?
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho Bên mua bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng (nếu có). Nếu Bên mua bảo hiểm không còn sống hoặc Người thụ hưởng không được chỉ định, Công ty sẽ chi trả cho Người thừa kế theo di chúc hoặc Người thừa kế hợp pháp theo luật định.

  Tình huống

  Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

  Giấy tờ cần nộp

  Người đã mất có để lại di chúc

  Người thừa kế theo di chúc

  • Di chúc
  • Chứng minh nhân dân của người thừa kế theo di chúc

  Người đã mất không để lại di chúc

  Người đại diện theo ủy quyền của tất cả những người thừa kế hợp pháp theo luật định

  • Văn bản khai nhận di sản thừa kế
  • Chứng minh nhân dân của người đại diện thừa kế hợp pháp

 • Quyền lợi bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn được chi trả như thế nào?
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả toàn bộ một lần cho Bên mua bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo được chi trả như thế nào?
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho Bên mua bảo hiểm, theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.
 • Sau khi hợp đồng bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo có hiệu lực, tôi có được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngay không?
 • Thời gian loại trừ đối với Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo là 90 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng sản phẩm bổ trợ này hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp đồng sản phẩm bổ trợ này, tùy ngày nào xảy ra sau.
 • Quyền lợi bảo hiểm Tai nạn được chi trả như thế nào?
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho Bên mua bảo hiểm, theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.
 • Quyền lợi bảo hiểm Bồi hoàn chi phí y tế cá nhân/ Trợ cấp viện phí và chi phí phẫu thuật được chi trả như thế nào?
 • Quyền lợi bảo hiểm được chi trả cho Bên mua bảo hiểm, theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.
 • Sau khi hợp đồng bảo hiểm Bồi hoàn chi phí y tế cá nhân có hiệu lực, tôi có được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngay không?
 • Thời gian chờ đối với Quyền lợi bảo hiểm Bồi hoàn chi phí y tế cá nhân là 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng sản phẩm bổ trợ này hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp đồng sản phẩm bổ trợ này, tùy ngày nào xảy ra sau.

  Thời gian chờ đối với Bệnh mãn tính là 180 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng sản phẩm bổ trợ này hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp đồng sản phẩm bổ trợ này, tùy ngày nào xảy ra sau.

 • Sau khi hợp đồng bảo hiểm Trợ cấp viện phí và chi phí phẫu thuật có hiệu lực, tôi có được yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm ngay không?
 • Thời gian loại trừ đối với Quyền lợi bảo hiểm Trợ cấp viện phí và chi phí phẫu thuật là 30 ngày kể từ ngày phát hành hợp đồng sản phẩm bổ trợ này hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của hợp đồng sản phẩm bổ trợ này, tùy ngày nào xảy ra sau.
 • Tôi có thể liên hệ với ai để được hỗ trợ?
 • Quý khách có thể liên hệ với Tư vấn bảo hiểm hoặc liên hệ trực tiếp với Công ty qua địa chỉ tại mục “Liên hệ”.

Tham Khảo

 • Lãi suất
 •  Phân loại

   Tỉ lệ (%/năm) 

   Lãi suất APL

   10,0

   Lãi suất Tạm ứng tiền mặt  

   10,0

   Lãi suất tích lũy Quyền lợi tiền mặt  

   5,3 • Các phương thức đóng phí bảo hiểm
 • -  Trung tâm Dịch vụ Khách hàng: chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từ 8:30 sáng đến 17:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ các ngày lễ)
  • Hà Nội: Tầng 20, Toà nhà VCCI Tower, Số 9 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

  -  Chuyển tiền đóng phí vào tài khoản của chúng tôi

  -  Thanh toán qua Tư vấn Bảo hiểm: Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Vui lòng thông báo trước với Tư vấn Bảo hiểm nếu Quý khách có nhu cầu thanh toán bằng thẻ.

  *Lưu ý: Khi nộp phí bảo hiểm bằng bất kỳ phương thức nào, Quý khách cần lấy Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những khiếu nại liên quan đến việc nộp phí nếu không có Phiếu thu hợp lệ nêu trên.

 • Tài khoản
  • Chủ tài khoản:
   Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ FWD Việt Nam
  • Số tài khoản:
   0687 0407 0050  712

   tại ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank - Hội sở)
   hoặc
   106 10 68 68 68 79

   tại ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - Chi nhánh TP.HCM)
   hoặc
   100 0365058 00001

   tại ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - Trung tâm Kinh doanh)
   hoặc
   133 10000 334567

   tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Chi nhánh TP.HCM)   
  • Nội dung:
   [Số Hợp đồng bảo hiểm/ Số Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm]…….., [Họ và tên Bên mua bảo hiểm]……
 • Thông báo phát hành hóa đơn

Cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn

điện thoại tư vấn về bảo hiểm nhân thọ

FWD Chăm sóc khách hàng

1800 96 96 90 (miễn phí)