Bảo hiểm liên kết đầu tư

Điểm tựa bảo vệ, lợi thế đầu tư

image

Bảo vệ toàn diện và linh hoạt trước nhiều rủi ro khác nhau từ nhẹ tới nặng

image

Đa dạng quỹ đầu tư và thưởng hấp dẫn

image

Linh hoạt điều chỉnh kế hoạch đầu tư hoàn toàn trực tuyến

Thông tin về Quỹ đầu tư

Thông tin về Quỹ đầu tư

Thông tin hữu ích

Mục tiêu, chính sách đầu tư Quỹ

1
Quỹ Liên Kết Chung
2
Quỹ Tham Gia Chia Lãi
3
Quỹ Không Tham Gia Chia Lãi
4
Quỹ Liên Kết Đơn Vị

Mục tiêu và chính sách đầu tư của Quỹ Liên Kết chung là đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định đồng thời đảm bảo khả năng thanh toán.

Quỹ Liên Kết chung có chính sách đầu tư thận trọng, theo chiến lược trung và dài hạn, chủ yếu phân bổ vào các tài sản đầu tư có thu nhập ổn định như trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và tiền gửi ngân hàng.