Lãi suất đầu tư Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản trước)

Năm 2023
Từ
Đến
Lãi suất (% năm)
Từ
Đến
Lãi suất (% năm)

01/06/2023

khi có thông báo mới

5,80%

01/05/2023

31/05/2023

5,70%

01/04/2023

30/04/2023

5,50%

01/03/2023

31/03/2023

5,20%

01/02/2023

28/02/2023

5,00%

01/01/2023

31/01/2023

4,90%

Những năm trước (lãi suất %/năm)

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Tháng 1

4,40%

5,00%

6,00%

6,00%

6,25%
(đến 25/01)

6,25%

6,75%

9,00%

9,25%

Không áp dụng
Tháng 2

4,40%

5,00%

6,00%

6,00%

6,00%
(từ 26/01 đến 28/02)

6,25%

6,75%

8,75%

9,25%

Tháng 3

4,40%

5,00%

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,75%

8,50%

9,25%

Tháng 4

4,40%

5,00%
(đến 28/04)

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

8,25%

9,15%

Tháng 5

4,40%

4,90%
(từ 29/04 đến 31/05)

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

8,00%

9,15%

9,40%

Tháng 6

4,40%

4,90%

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

8,00%

9,15%

9,40%

Tháng 7

4,40%

4,80%

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,50%

7,75

9,15%

9,40%

Tháng 8

4,40%

4,60%

6,00%

6,00%

6,00%

6,25%

6,25%

7,50%

9,15%

9,40%

Tháng 9

4,40%

4,60%

6,00%
(đến 25/09)

6,00%

6,00%

6,25%

6,25%

7,40%

9,15%

9,40%

Tháng 10

4,50%

4,60%

5,15%
(từ 26/09 đến 31/10)

6,00%

6,00%

6,25%

6,25%

7,30%

9,15%

9,40%

Tháng 11

4,60%

4,50%

5,15%
(đến 25/11)

6,00%

6,00%

6,25%

6,25%

7,20%

9,00%

9,40%

Tháng 12

4,70%

4,50%

5,00%
(từ 26/11 đến 31/12)

6,00%

6,00%

6,25%

6,25%

7,10%

9,00%

9,40%