Đánh giá xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ

Khi đánh giá xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ thì sự lành mạnh của báo cáo hoạt động tài chính là quan trọng nhất, đặc biệt là với các công ty mới thành lập. Họ cũng sẽ phân tích sự phù hợp của chương trình tái bảo hiểm, sự điều tiết mức phí bảo hiểm, khoản thua lỗ, chính sách dự trữ, và vốn hoá… của công ty bảo hiểm.

Việc xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ trên thị trường có tác động rất lớn đến hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt khách hàng.

Theo Tạp chí Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Review), các tổ chức uy tín thường đánh giá xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ dựa trên 3 tiêu chí sau:

  1. Sự lành mạnh của báo cáo hoạt động tài chính

Khi đánh giá xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ thì sự lành mạnh của báo cáo hoạt động tài chính là quan trọng nhất, đặc biệt là với các công ty mới thành lập. Họ cũng sẽ phân tích sự phù hợp của chương trình tái bảo hiểm, sự điều tiết mức phí bảo hiểm, khoản thua lỗ, chính sách dự trữ, và vốn hoá… của công ty bảo hiểm.

       2. Hiệu quả kinh doanh bảo hiểm và lợi nhuận của công ty

Khi phân tích tiêu chí hiệu quả kinh doanh của công ty, các tổ chức đánh giá tập trung vào nguồn thu của công ty bảo hiểm và nghĩa vụ/mức trách nhiệm giữ lại; mối liên hệ giữa rủi ro với lợi nhuận gộp của công ty.

       3. Bản tổng kết hoạt động kinh doanh

Đối với tiêu chí này, các tổ chức đánh giá sẽ phân tích những nhân tố điều khiển các hoạt động hiện tại và tương lai của doanh nghiệp bảo hiểm, đó là rủi ro của thị trường bảo hiểm, nhân tố kết thành phí bảo hiểm, tăng phí bảo hiểm, vị thế trong thị trường cạnh tranh, kinh nghiệm quản lý…

Hiện nay tại Việt Nam, các bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ thường dựa vào thị phần hoặc tổng doanh thu phí. Tuy nhiên, khi các công ty bảo hiểm ngày càng chịu áp lực trong việc giành thị phần và tăng doanh thu thì bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sự mất kiểm soát trong việc tăng trưởng đều là dấu hiệu không tốt.

Do đó, việc có được bảng xếp hạng các công ty bảo hiểm nhân thọ hàng năm dựa trên các tiêu chí trên là điều rất cần thiết và sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp. Đó cũng là nguồn thông tin đáng tin cây để khách hàng tham khảo khi muốn xác định năng lực của doanh nghiệp bảo hiểm.

(Theo Asia Insurance Review)