Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "Duy trì bảo vệ cùng Nam A Bank và FWD tháng 11/2022"

Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD

1. Tên chương trình: "Duy trì bảo vệ cùng Nam A Bank và FWD tháng 11/2022".

2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Sản phẩm bảo hiểm của FWD Việt Nam được phân phối tại Nam A Bank bao gồm các sản phẩm chính và tất cả các sản phẩm bổ trợ đi kèm (nếu có). Chương trình này không áp dụng cho các sản phẩm Bảo hiểm tín dụng dư nợ cá nhân & các sản phẩm bán trên các kênh bán hàng trực tuyến.

3. Thời gian khuyến mại: 01/11/2022 - 30/11/2022 hoặc đến khi quà tặng đạt giá trị tối đa, tùy điều kiện nào đến trước.

4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc

5. Hình thức khuyến mại: Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ.

6. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ do GOTIT (hoặc doanh nghiệp khác có ngành nghề kinh doanh tương tự) phát hành theo hình thức bản giấy hoặc bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ”).

7. Đối tượng khách hàng được hưởng khuyến mại: Khách hàng là cá nhân và hiện là bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm của FWD Việt Nam thông qua hệ thống phân phối Nam A Bank và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện như sau:

  • Khách hàng đã đóng đủ phí bảo hiểm định kỳ năm thứ hai cho FWD Việt Nam trong giai đoạn khuyến mại và Phí thu vào phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD VN trong thời gian khuyến mại như quy định tại mục 3 bên trên;
  • Hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm thỏa quy định tại Mục 2 nêu trên có phí bảo hiểm định kỳ thực thu của năm thứ hai tính trên mỗi hợp đồng bảo hiểm (bao gồm phí bảo hiểm của sản phẩm chính, phí bảo hiểm sản phẩm bổ trợ (nếu có), không bao gồm phí đóng thêm) (sau đây gọi chung là “SYP”) thu được trong thời gian khuyến mại tối thiểu từ 10.000.000 đồng trở lên; và
  • Khách hàng đáp ứng điều kiện khác được quy định tại thể lệ này.

8. Cơ cấu giải thưởng:

Điều kiện: SYP thu được/hợp đồng trong giai đoạn khuyến mại (VNĐ)
Quà tặng/ hợp đồngGiá trị quà tặng KH thực nhận/ HĐBH (VNĐ, bao gồm thuế)
Từ 10 triệu đến dưới 20 triệu
Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ200.000
Từ 20 triệu đến dưới 40 triệu Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ500.000
Từ 40 triệu đến dưới 60 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ1.000.000
Từ 60 triệu đến dưới 80 triệu.
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ2.000.000
Từ 80 triệu đến dưới 100 triệu
 Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ3.000.000
Từ 100 triệu trở lên Phiếu mua hàng/phiếu sử dụng dịch vụ5.000.000

Xem thể lệ chi tiết của CTKM.