Lãi suất đầu tư của sản phẩm, lãi suất vay và lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặt

Lãi suất tạm ứng
%năm
Lãi suất tạm ứng
%năm

Tạm ứng đóng phí bảo hiểm tự động

6,5%

Tạm ứng tiền mặt

6,5%

Lãi suất tích lũy
%/năm
Lãi suất tích lũy
%/năm
Dành cho Quyền lợi tiền mặt

4,5%