Lãi suất đầu tư của sản phẩm, lãi suất vay và lãi suất tích lũy của quyền lợi tiền mặt

Lãi suất vay
%năm
Lãi suất vay
%năm
Vay phí bảo hiểm tự động
10%
Tạm ứng tiền mặt
10%
Lãi suất tích lũy
%/năm
Lãi suất tích lũy
%/năm
Dành cho Quyền lợi tiền mặt

5,3%