Lãi suất đầu tư Linh Hoạt 3 Trong 1 (phiên bản 2015)

Năm 2023
Từ
Đến
Lãi suất (% năm)
Từ
Đến
Lãi suất (% năm)

01/06/2023

khi có thông báo mới

5,80%

01/05/2023

31/05/2023

5,70%

01/04/2023

30/04/2023

5,50%

01/03/2023

31/03/2023

5,20%

01/02/2023

28/02/2023

5,00%

01/01/2023

31/01/2023

4,90%

Những năm trước (lãi suất %/năm)

2022

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2022

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Tháng 1

4,40%

5,00%

5,50%

6,00%

7,00%
(đến 25/01)

7,50%

7,50%

Không áp dụng
Tháng 2

4,40%

5,00%

5,50%

6,00%
(đến 11/02)

6,75%
(từ 26/01 đến 28/02)

7,50%

7,50%

Tháng 3

4,40%

5,00%

5,50%
(đến 27/03)

5,50%
(từ 12/02 đến 25/03)

6,75%

7,50%

7,50%

Tháng 4

4,40%

5,00%
(đến 28/04)

5,25%
(từ 28/03 đến 30/04)

5,50%

6,75%

7,00%

7,50%

Tháng 5

4,40%

4,90%
(từ 29/04 đến 31/05)

5,25%

5,50%

6,75%
(đến 09/05)

7,00%

7,50%

Tháng 6

4,40%

4,90%

5,25%

5,50%

6.00%
(từ 10/05 đến 30/06)

7,00%

7,50%

Tháng 7

4,40%

4,80%

5,25%

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

Tháng 8

4,40%

4,60%

5,25%

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

Tháng 9

4,40%

4,60%

5,25%
(đến 25/09)

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

Tháng 10

4,50%

4,60%

5,15%
(từ 26/09 đến 31/10)

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

7,50%

Tháng 11

4,60%

4,50%

5,15%
(đến 25/11)

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

7,50%

Tháng 12

4,70%

4,50%

5,00%
(từ 26/11 đến 31/12)

5,50%

6,00%

7,00%

7,50%

7,50%