Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "8-3 mua bảo hiểm nhận quà bao la"

08/03/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Tên chương trình khuyến mại: 8/3 Mua bảo hiểm, nhận quà bao la
 2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 3. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 4. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Điểm tựa tài chính”, “FWD Bảo hiểm tai nạn” do FWD Việt Nam phát hành
 6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng” và viết tắt là “PQT”)
 7. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng (sau đây gọi tắt là “KH”) của chương trình khuyến mại (sau đây gọi tắt là “CTKM”) là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm tại Điều 5 trong thời gian triển khai CTKM này và đáp ứng đồng thời tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Nhóm điều kiện 1:
   • KH là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm tại Điều 5 của FWD Việt Nam thông qua trang web: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN hoặc qua ngân hàng số VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank
   • KH có Hợp đồng bảo hiểm (sau đây gọi tắt là “HĐBH”) phát hành trong thời gian khuyến mại và HĐBH vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bộ 3 Bảo vệ”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”) kể từ ngày KH nhận được HĐBH theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”)
   • Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, HĐBH phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. Yêu cầu về việc HĐBH phải qua Thời Hạn Cân Nhắc không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”
   • KH tham gia sản phẩm bảo hiểm tại Điều 5 với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này và được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại
   • KH không đăng ký dịch vụ đóng phí bảo hiểm tự động cho bất kỳ HĐBH của sản phẩm bảo hiểm nào ghi nhận tại Điều 5 trên đây có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (sau đây gọi tắt là “HSYCBH”) được nộp và HĐBH được phát hành trong giai đoạn khuyến mại
   • KH đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này
  2. Nhóm điều kiện 2:
   • KH là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm tại Điều 5 của FWD Việt Nam thông qua trang web: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN hoặc qua ngân hàng số VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank
   • KH có HĐBH phát hành trong thời gian khuyến mại và HĐBH vẫn còn hiệu lực sau khi hết thời hạn 21 ngày (không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bộ 3 Bảo vệ”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”) kể từ ngày KH nhận được HĐBH theo quy định của FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Thời Hạn Cân Nhắc”)
   • KH hoàn tất đăng ký dịch vụ đóng phí tự động bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nộp HSYCBH hoặc đăng ký dịch vụ đóng phí tự động tương ứng với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/HĐBH phát hành trong giai đoạn khuyến mại thông qua mục “Đóng phí bảo hiểm” tại website: https://www.fwd.com.vn/mua-bao-hiem/ hoặc qua đường link sau: https://www.fwd.com.vn/vi/support/premium-payment/ hoặc thông qua tài khoản Zalo của FWD Việt Nam
   • Tại thời điểm FWD Việt Nam gửi quà tặng, HĐBH phải còn hiệu lực và đã qua Thời Hạn Cân Nhắc. Yêu cầu về việc HĐBH phải qua Thời Hạn Cân Nhắc không áp dụng đối với sản phẩm bảo hiểm “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Bảo hiểm tai nạn”
   • KH tham gia sản phẩm bảo hiểm tại Điều 5 với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 8 của Thông báo này và được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại
   • KH đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thông báo khuyến mại này
 8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  KH là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 5 của Thông báo này và đáp ứng từng nhóm điều kiện khác nhau được quy định tại Điều 7 trên đây sẽ được nhận quà tặng tương ứng như sau:
  1. KH thỏa nhóm điều kiện 1:
   1. 01 PQT trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/HĐBH của KH đáp ứng nhóm điều kiện 1 quy định tại Điều 7của Thông báo này:
    1. Đối tượng nhận: KH đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 1 được quy định tại Điều 7 trên đây và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi HĐBH từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
    2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 400 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)
  2. KH thỏa nhóm điều kiện 2:
   1. 01 PQT trị giá 600.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/HĐBH của KH đáp ứng nhóm điều kiện 2 được quy định tại Điều 7 của Thông báo này:
    1. Đối tượng nhận: KH đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 2 được quy định tại Điều 7 trên đây với Phí bảo hiểm của mỗi HĐBH từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên
    2. Tổng số lượng quà tặng : tối đa 200 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng)
  3. Chi tiết thông tin PQT được đính kèm tại link https://urbox.vn/. PQT có giá trị sử dụng trong 12 tháng kể từ khi KH nhận được phiếu. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng
  4. Trong trường hợp một KH có nhiều HĐBH thỏa các nhóm điều kiện được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này thì sẽ nhận được nhiều PQT với số lượng và loại PQT tương ứng theo quy định tại Điều 8 này, với điều kiện là số lượng PQTtại thời điểm chốt kết quả chưa đạt giá trị tối đa
 9. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng)

 10. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 6,7,8 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: KBước 1: KH là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm tại Điều 5 của FWD Việt Nam thông qua trang web: https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN hoặc qua ngân hàng số VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank và được ghi nhận tại hệ thống của FWD Việt Nam. Sau đó hoàn tất các bước mua hàng
     2. FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành HĐBH
     3. Bước 3: Ngày chốt kết quả là ngày 26/04/2024 và vào ngày này, FWD Việt Nam sẽ kiểm tra và lập danh sách các KH thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại thông báo này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 7 của Thông báo này.

      FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian KH hoàn tất HSYCBH và phí bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc KH hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà

     4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi tin nhắn mã E-voucher Urbox cho KH qua số điện thoại mà KH kê khai trong HSYCBH. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chốt kết quả
   2. (ii) Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 5 của Thông báo này theo các phương thức đề cập ở Điều 7 trong thời gian diễn ra CTKM này nghĩa là KH đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, số điện thoại, địa chỉ của KH đến đơn vị chuyển phát để tiến hành trao quà. KH cần cung cấp chính xác số điện thoại, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp KH không nhận được quà tặng qua đơn vị chuyển phát và/hoặc tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ cho FWD Việt Nam
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho KH nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với HĐBH dẫn đến việc KH không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của CTKM. KH khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành KH của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng
   5. CTKM có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các CTKM, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, KH thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật
 11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện CTKM hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): Không
 12. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)
  1. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam thông báo đến Quý Sở và cam kết thực hiện đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về CTKM trên theo các qui định của pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan