Thông báo - Khuyến mại

Chương trình khuyến mại "8-3 mua bảo hiểm nhận quà hạnh phúc"

04/03/2024 | Tp. Hồ Chí Minh
Đăng bởi FWD
 1. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc
 2. Hình thức khuyến mại: Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 04/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024 hoặc đến khi hết quà tặng, tùy điều kiện nào đến trước.
 4. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các Sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ”, “FWD Phụ nữ hiện đại”, “FWD Bảo hiểm tai nạn” của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (sau đây gọi tắt là “FWD Việt Nam”)
 5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ Urbox được cung cấp bởi Công ty Cổ phần tiếp thị số Tô Quà (sau đây gọi chung là “nhà cung cấp”) phát hành theo hình thức bản điện tử (sau đây gọi chung là “phiếu quà tặng”).
 6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
  Khách hàng của chương trình khuyến mại là cá nhân và là bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng bảo hiểm”) trong thời gian triển khai chương trình khuyến mại này và đáp ứng một trong hai nhóm điều kiện dưới đây:
  1. Nhóm điều kiện 1:
   • Khách hàng là cá nhân tham gia mua trực tiếp sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” thông qua website chính thức của FWD Việt Nam theo địa chỉ sau https://www.fwd.com.vn/mua-bao-hiem/;
   • Khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành thành công trong giai đoạn khuyến mại;
   • Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực tại ngày chốt kết quả như quy định tại Điều 9 của Thể lệ này;
   • Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm như ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này. Phí bảo hiểm phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại;
   • Khách hàng không đăng ký dịch vụ đóng phí bảo hiểm tự động cho bất kỳ hợp đồng bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm nào ghi nhận tại Điều 4 trên đây có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong giai đoạn khuyến mại; và
   • Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ khuyến mại này.
  2. Nhóm điều kiện 2:
   • Khách hàng là cá nhân tham gia mua trực tiếp sản phẩm bảo hiểm “FWD Bộ 3 bảo vệ” hoặc “FWD Phụ nữ hiện đại” hoặc “FWD Bảo hiểm tai nạn” thông qua website chính thức của FWD Việt Nam theo địa chỉ sau https://www.fwd.com.vn/mua-bao-hiem/;
   • Khách hàng có hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành thành công trong giai đoạn khuyến mại;
   • Khách hàng hoàn tất đăng ký dịch vụ đóng phí bảo hiểm tự động bằng thẻ thanh toán quốc tế khi nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc đăng ký dịch vụ đóng phí bảo hiểm tự động tương ứng với hồ sơ yêu cầu bảo hiểm/hợp đồng bảo hiểm được nộp và phát hành trong giai đoạn khuyến mại thông qua mục “Đóng phí bảo hiểm” tại website: https://www.fwd.com.vn/mua-bao-hiem/ hoặc qua đường link sau: https://www.fwd.com.vn/vi/support/premium-payment/ hoặc thông qua tài khoản Zalo của FWD Việt Nam;
   • Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực tại ngày chốt kết quả như quy định tại Điều 9 của Thể lệ này;
   • Khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm như ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này với phí bảo hiểm được quy định tại Điều 7 của Thể lệ này. Phí bảo hiểm phải được ghi nhận trên hệ thống của FWD Việt Nam trong thời gian khuyến mại; và
   • Khách hàng đáp ứng các điều kiện khác được quy định tại Thể lệ khuyến mại này.
 7. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng)
  Khách hàng là Bên mua bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này và đáp ứng từng nhóm điều kiện khác nhau được quy định tại Điều 6 trên đây sẽ nhận được quà tặng tương ứng như sau:
  1. Khách hàng thỏa nhóm điều kiện 1:
   1. 01 Phiếu quà tặng trị giá 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)/một hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng nhóm điều kiện 1 quy định tại Điều 6 của Thể lệ này:
    1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 1 được quy định tại Điều 6 trên đây và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) trở lên.
    2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 50 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
   2. 01 Phiếu quà tặng trị giá 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng)/một hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng nhóm điều kiện 1 quy định tại Điều 6 của Thể lệ này:
    1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 1 được quy định tại Điều 6 trên đây và tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Một triệu đồng) trở lên.
    2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 20 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng).
  2. Khách hàng thỏa nhóm điều kiện 2:
   1. 01 Phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/một hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng nhóm điều kiện 2 quy định tại Điều 6 của Thể lệ này:
    1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 2 được quy định tại Điều 6 trên đây, tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) trở lên
    2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 30 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
   2. 01 Phiếu quà tặng trị giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/một hợp đồng bảo hiểm của khách hàng đáp ứng nhóm điều kiện 2 quy định tại Điều 6 của Thể lệ này:
    1. Đối tượng nhận: Khách hàng đáp ứng các điều kiện thuộc nhóm điều kiện 2 được quy định tại Điều 6 trên đây, tham gia sản phẩm bảo hiểm với Phí bảo hiểm của mỗi hợp đồng bảo hiểm từ 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) trở lên.
    2. Tổng số lượng quà tặng: tối đa là 20 quà, tổng giá trị quà tặng tối đa 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
  3. Chi tiết thông tin phiếu quà tặng được đính kèm tại link https://www.urbox.vn/.
  4. Trong trường hợp một khách hàng có nhiều hợp đồng bảo hiểm thỏa các nhóm điều kiện được quy định tại Điều 6 của Thể lệ này thì sẽ nhận được nhiều phiếu quà tặng với số lượng và loại phiếu quà tặng tương ứng theo quy định tại Điều 7 này, với điều kiện là số lượng phiếu quà tặng tại thời điểm chốt kết quả chưa đạt giá trị tối đa.
  5. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng quyền sử dụng.
 8. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
  Tổng giá trị quà tặng tối đa là 62.000.000 đồng (Sáu mươi hai triệu đồng).

 9. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại: bao gồm Điều 6,7,8 và các thông tin dưới đây:
   1. Nội dung chương trình được thực hiện như sau:
     1. Bước 1: KKhách hàng là cá nhân tham gia sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 và theo hình thức được ghi nhận tại Điều 6 của Thể lệ này. Sau đó hoàn tất các bước mua hàng.
     2. Bước 2: FWD Việt Nam tiến hành thẩm định và phát hành hợp đồng.
     3. Bước 3: Ngày chốt kết quả là ngày 05/04/2024 và vào ngày này, FWD Việt Nam sẽ kiểm tra và lập danh sách các khách hàng thỏa điều kiện nhận quà như được quy định tại Thể lệ này cho đến khi hết loại quà tặng tương ứng nêu tại Điều 7 của Thể lệ này. FWD Việt Nam sẽ căn cứ theo thời gian khách hàng hoàn tất hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và phí bảo hiểm được ghi nhận tại hệ thống FWD Việt Nam để lập danh sách, với nguyên tắc khách hàng hoàn tất sớm sẽ được ưu tiên nhận quà.
     4. Bước 4: FWD sẽ tiến hành gửi tin nhắn mã E-voucher cho khách hàng qua số điện thoại mà khách hàng kê khai trong hồ sơ yêu cầu bảo hiểm. Thời gian gửi là trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày chốt kết quả.
   2. Bằng việc mua sản phẩm bảo hiểm được ghi nhận tại Điều 4 của Thể lệ này theo các phương thức đề cập ở Điều 6 trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại này nghĩa là khách hàng đã hiểu và đồng ý cho FWD Việt Nam cung cấp thông tin họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ của khách hàng đến nhà cung cấp để tiến hành trao quà. Khách hàng cần cung cấp chính xác số điện thoại, email, địa chỉ cho FWD Việt Nam và FWD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng không nhận được quà tặng qua nhà cung cấp và/hoặc tin nhắn SMS thông báo do không cung cấp hoặc cung cấp sai/nhầm lẫn số điện thoại và/hoặc địa chỉ và/hoặc email cho FWD Việt Nam.
   3. FWD Việt Nam có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với hợp đồng bảo hiểm dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện tham gia chương trình này.
   4. FWD Việt Nam không phải là nhà cung cấp hàng hóa được sử dụng làm quà tặng của Chương trình khuyến mại. Khách hàng khi nhận được quà tặng của Chương trình sẽ trở thành Khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm và cần liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp để yêu cầu giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại liên quan đến quà tặng.
   5. Chương trình khuyến mại có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng.
   6. Trong trường hợp bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận, lừa dối nhằm đạt được kết quả theo các chương trình khuyến mại, FWD Việt Nam hoàn toàn có quyền từ chối trao giải và yêu cầu bồi thường (nếu có) theo quy định của pháp luật..
   7. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của FWD Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, FWD Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) huỷ bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành về các trường hợp bất khả kháng.
   8. Bằng việc tham gia chương trình này, khách hàng thừa nhận đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện theo tất cả điều kiện, điều khoản quy định tại bản thể lệ này và các điều chỉnh (nếu có), và quy định khác có liên quan của Pháp luật.
 10. Tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận): không có
 11. Đơn vị thực hiện khuyến mại:
  1. Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ FWD Việt Nam
  2. Địa chỉ: Tòa nhà Diamond Plaza, Số 34 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng: Trung tâm Hỗ Trợ Khách Hàng 1800 96 96 90 (FWD Việt Nam)

Bài viết liên quan