Giải Quyết Quyền Lợi Bảo Hiểm

Quyền lợi Trợ cấp nằm viện - chi trả theo ngày nằm viện

Quyền lợi Chăm sóc sức khoẻ - chi trả theo chi phí thực tế