Sản phẩm chính

FWD Bảo hiểm tai nạn

Điểm tựa bảo vệ vững chắc trước những rủi ro do tai nạn, linh hoạt với nhiều lựa chọn cùng quy trình tham gia hoàn toàn trực tuyến và mức phí hợp lý.

image

Bảo vệ toàn diện trước rủi ro do tai nạn

image

Quyền lợi khác biệt và đầu tiên trên thị trường

image

Linh hoạt tối đa với mức phí cạnh tranh

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm

Tóm tắt quyền lợi sản phẩm
Linh hoạt tối đa
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn
Linh hoạt tối đa – Thiết kế kế hoạch bảo hiểm cho riêng bạn
Phạm vi bảo vệ
Linh hoạt lựa chọn Kế hoạch bảo hiểm có quyền lợi/ phạm vi bảo vệ phù hợp với nhu cầu:
 • Kế hoạch cơ bản; hoặc
 • Kế hoạch nâng cao.
Số tiền bảo hiểm
Chủ động lựa chọn mệnh giá bảo vệ phù hợp với nhu cầu bảo vệ và khả năng tài chính của bản thân:
 • Tối thiểu 10 triệu đồng
 • Tối đa 500 triệu đồng
Thời hạn bảo hiểm
Toàn quyền lựa chọn thời hạn bảo hiểm theo ý bạn tại thời điểm tham gia: 30, 90, 180, 270, hoặc 360 ngày
Phí bảo hiểm tham khảo

Số tiền bảo hiểm (VND)
Phí bảo hiểm cho Thời hạn bảo hiểm 180 ngày (VND)
Kế hoạch cơ bản
Kế hoạch nâng cao
Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3
Nhóm nghề nghiệp 4
Nhóm nghề nghiệp 1, 2 và 3
Nhóm nghề nghiệp 4
50 triệu

55.000

77.000

92.000

132.000

100 triệu

106.000

150.000

181.000

261.000

200 triệu

209.000

298.000

358.000

520.000

500 triệu

516.000

740.000

889.000

1.295.000

Chi tiết quyền lợi sản phẩm

Quyền lợi sản phẩm

Sự kiện bảo hiểm

Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)

Kế hoạch cơ bản

Kế hoạch nâng cao

Quyền lợi sản phẩm

Sự kiện bảo hiểm

Khoản chi trả (% Số tiền bảo hiểm)

Tử vong do Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn

Tử vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông hàng không

300%

300%

Từ vong do Tai nạn khi đang là hành khách trên phương tiện giao thông công cộng

200%

200%

Tử vong do Tai nạn khác

100%

100%

Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn

100%

100%

Điều kiện chi trả:

Các quyền lợi đã chi trả cho trường hợp Tổn thương do Tai nạn theo Mục 2.3 bên dưới, nếu có, sẽ được khấu trừ trước khi chi trả cho quyền lợi tử vong và TTVV.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Hỗ trợ chi phí nằm viện do Tai nạn

Điều trị nội trú

1% / Đợt điều trị

2% / Đợt điều trị

Điều trị nội trú có trải qua Phẫu thuật

5% / Đợt điều trị

10% / Đợt điều trị

Điều kiện chi trả:

FWD sẽ chi trả quyền lợi nếu

 • Việc Điều trị nội trú do Tai nạn phải là Điều trị hợp lý và cần thiết về mặt y tế;
 • Đợt điều trị kéo dài từ 3 Ngày nằm viện liên tiếp trở lên.
 • Trong suốt Thời hạn bảo hiểm, tổng chi trả không vượt quá 10% Số tiền bảo hiểm đối với Kế hoạch cơ bản và 20% Số tiền bảo hiểm đối với Kế hoạch nâng cao.
 • Cho cùng một Đợt điều trị, tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp Điều trị nội trú có trải qua Phẫu thuật
 • Trường hợp do cùng một Tai nạn dẫn đến nhiều Đợt điều trị khác nhau, FWD sẽ chi trả quyền lợi này một lần cho một Tai nạn

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tổn thương do Tai nạn

Chấn thương cơ quan nội tạng

Không áp dụng

Từ 10% đến 20%

Gãy xương

Từ 2% đến 30%

Bỏng

Từ 25% đến 100%

Hôn mê

100%

Điều kiện chi trả:

 • Trường hợp cùng 1 Tai nạn gây ra nhiều Tổn thương khác nhau: FWD sẽ chi trả quyền lợi cho tất cả các Tổn thương theo quy định tại Bảng chi tiết quyền lợi bảo hiểm.
 • Trường hợp 1 Tai nạn gây ra 1 Tổn thương: Tổng quyền lợi chi trả không vượt quá tỷ lệ % Số tiền bảo hiểm chi trả trong trường hợp có trải qua Phẫu thuật.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.3 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Điều khoản loại trừ


FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra do Người được bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật hoặc Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 2.4 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


2. Nghĩa vụ kê khai trung thực của khách hàng


Quý khách có nghĩa vụ kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các thông tin được yêu cầu kê khai. Trong trường hợp Quý khách cố ý vi phạm nghĩa vụ kê khai trung thực hoặc cố ý kê khai sai sự thật hoặc không kê khai các Thông tin quan trọng, tại bất kỳ thời điểm nào FWD có thể chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tổng Phí bảo hiểm tương ứng đã đóng kể từ Ngày hiệu lực hợp đồng sau khi trừ đi bất kỳ quyền lợi bảo hiểm đã chi trả và Khoản nợ, nếu có.

Thông tin quan trọng là các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn về tình trạng sức khỏe, nghề nghiệp, thu nhập mà nếu FWD biết được, FWD chỉ chấp nhận bảo hiểm có điều kiện hoặc chấp nhận bảo hiểm với mức phí bảo hiểm cao hơn hoặc không chấp nhận bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 5.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm


3. Quy định về chi trả các Quyền lợi sản phẩm


Các quyền lợi bảo hiểm sẽ được áp dụng khi:

 • Sự kiện bảo hiểm xảy ra do Tai nạn; và
 • Sự kiện bảo hiểm và Tai nạn xảy ra sau 00:00 giờ của ngày liền kề sau Ngày hiệu lực hợp đồng

Tải thông tin sản phẩm

Quý khách cần thêm thông tin?