Sản phẩm bổ trợ

FWD Care Bảo hiểm tử vong và thương tật

Đảm bảo tài chính cho bạn và người thân trước những thử thách bất ngờ

Kênh phân phối:

  • Tư vấn tài chính
  • Ngân hàng Agribank
  • Ngân hàng HDBank
  • Ngân hàng Vietcombank
image

Thiết kế đơn giản với 100% Số tiền bảo hiểm

image

Loại trừ tối thiểu, bảo vệ tối đa

Chi tiết quyền lợi sản phẩm
Quyền lợi
Khoản chi trả
Quyền lợi
Khoản chi trả
Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
100% Số tiền bảo hiểm

Điều kiện chi trả quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm:

• FWD sẽ chi trả quyền lợi bảo hiểm TTTBVV nếu TTTBVV không thuộc Tình trạng tồn tại trước;

• Tổng quyền lợi TTTBVV được chi trả cho 1 Người được bảo hiểm của tất cả các Hợp đồng có hiệu lực với FWD sẽ không vượt quá mức giới hạn tối đa được FWD xác nhận trong Thư chấp thuận bảo hiểm có điều kiện.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.1 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Thông tin sản phẩm cần lưu ý

1. Giải thích sản phẩm

Sản phẩm bảo hiểm này chỉ là sản phẩm bổ trợ, do vậy các thuật ngữ, Quy tắc và Điều khoản được đề cập trong Phần 1 – Những điều khoản chung của Hợp đồng bảo hiểm mà Sản phẩm bổ trợ này đính kèm sẽ được áp dụng cho Sản phẩm bổ trợ này, trừ khi được định nghĩa hoặc quy định cụ thể khác đi trong Sản phẩm bổ trợ này.


2. Điều khoản loại trừ

FWD sẽ không chi trả Quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm này nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc một trong các trường hợp (i) Người được bảo hiểm tự tử hay cố ý gây thương tích cho bản thân; hoặc (ii) Người được bảo hiểm cố ý gây thương tích cho bản thân; hoặc (ii) Người được bảo hiểm, Bên mua bảo hiểm, Người thụ hưởng hoặc bất kỳ người nào sẽ nhận quyền lợi bảo hiểm có Hành vi cố ý vi phạm pháp luật đối với Người được bảo hiểm.

Chi tiết vui lòng tham khảo Mục 1.2 Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm

Tải tài liệu sản phẩm

Quý khách cần được tư vấn thêm?